Em làm mem mới. Xin được chia sẻ kinh nghiệm nuôi Yểng (Nhồng) và khướu <Hì, mới tậu được 2 chú này ở Mai Châu - Hòa Bình>.
Thank các bác Pro chỉ giáo!