Chào mấy ah mấy chú, cháu có một cái hồ nhỏ dien tich là D55*R40*C25 (nhưng cháu chia hồ ra làm 2 ngăn một làm hồ chính một làm ngăn chứa lọc, cháu thấu người ta làm vậy nên làm theo, mong mấy ah và máy chú cho chàu chút i kiến và nên dung máy lọc gì và làm thế nào cho hơp lý và sặn cho cháu hỏi luôn vế phần đèn luôn , thank mấy ah và chú trong diễn dàn