em có chú gà nước một đá hay quá sau khi vần kĩ đá hai kỳ ăn cả hai. chẳng hiểu sao bị mù mất một bên mắt bây giở không nhìn thấy gì cả không phải bị đánh vào mà tự mù trong mắt vẫn bình thường chỉ là không biết gì thôi. Xin các cao thủ chỉ giáo cho em xem có thể chữa liền được không . nếu bị mù hẳn thì thiệt thòi quá . Xin cảm tạ!!!!!!!!!