hồ 40*30*30
nên2 RH
C02 tu ché
cậy ráy cỏ nhật , ccn,dương sĩ lá kim , rêu thường,cỏ đỏ