em ngày trước chơi mi hót nay chuyển sang chơi mi chọi,mong các bác và anh em trong diễn đàn pm cho ít kinh nghiệm ban đầu bước vào chơi mi chọi,cách chăm soc và chế độ nghỉ ngơi và chế độ tập tâpl luyện và ăn