Nhờ các bác tư vấn cách chăm sóc chứ chim VK của em lứu ít quá, nó chỉ rung cánh và lứu rất nhỏ