Không có điều kiện chăm sóc cần bán lại 1 trống rặc đã gáy và đạp mái tốt + một mái lai khuyến mãi 2 chú gà con nữa nhé!!!!!!!!!!!!!
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]