mình mới tập chơi thuy sinh cân AE chỉ bảo và cho ý kiến
hồ em 1,6 x 0,5 x 0,5
em định trồng rêu minifiss hoac TCN hoặc cỏ cho đẹp
nền RHL dưới là nham thạch.