em có thắc mắc như tiêu đề, xin các cao thủ nhiều kinh nghiệm chỉ bảo. Thanks all