hiện nhà em có một cái hồ 60*30*30, trồng cắt cắm, vậy em muốn hỏi cấn bao nhiêu đèn , và nếu em dung bóng NA lamp thi cần bao nhiêu bóng là vừa
thank moi nguoi đã coi qua