Nhiều chim mới nên: Cần mua hộc nhiều ngăn (từ 3 ngăn trở lên), loại có chân sao cho có thể áp lồng tắm cho chim tắm được, nan mặt cửa hộc càng dầy càng tốt kiểu như nan lồng tắm (vì nhốt chim loại nhỏ như oanh cổ xanh, cổ đỏ). Hộc cũ cũng ok.