King Lai
Size 4 ngón
Đầu to , châu sáng , bông đuôi đẹp
Chữ chạy từ gốc đuôi tới mắt , trên người có số 60 !Thái đỏ
Size 2 ngón