mình có con gà có 4vay vấn cán sát chậu va 1 chân có 3vay vấn cán ngay cựa. gà vay vậy tốt hay xấu vậy?