Lúc đi mua thì họ bảo là cây Thông Bắc, nhưng mình tìm mãi không thấy cây nào giống cây này