AE ai có kinh nghiệm phân biệt được trống mái khi két còn non thi giúp mình với