Tình hình là mới tậu được một bổi tơ, đã ăn thóc gạo, bây h cần bổ sung máu dê cho cu nó nữa thôi. AE nào có mái tơ rặt đã thuần hoặc gà f để lại với, nhận ký gửi gà mái