Mình đọc thấy than một mùa thì dễ thuần hơn già rừng, mà hót hét cũng tạm được. Có bác nào biết cách phân biệt than một mùa rừng không vậy.