tình hình là e mới mua chú này nhưng chua biết nhiều về loÀI này
nhờ ae tư vấn