ai biết cách chữa bệnh bại chân,cánh cho khuyên non chỉ giùm em với.Em nuôi 1 đàn khuyên non 20 con nhưng không hiểu sao có 5,6 em bị bại 1 bên hân và cánh ai biết cách chữa chỉ giùm em với