em nó được 25cm, ăn 90% là gián hôi(nhà) do em nuôi hoàn toàn sạch sẽ ko có mầm bệnh , chưa có phong nền, em dùng đèn điện quang của nhà hay dùng, xem giúp em nó thanh chỉ vàng hay vây vàng, và để phong gì, đèn gì cho nó thank