bán 1 trống xám ô mơ chân hay ,lối hay,dùng cựa tốt.đang đúc mái.gà gân.có thế dùng đạp mái,gà phu,gà cảnh,đá cỏ...tầm 3.3 900kbán 1 trống xám mơ là con của gà trên tầm 5 tháng 2.4-2.5 800k