có ai nuôi lửa để đá chưa?xin chỉ giáo.em này ăn 4cai tai PR