Các bác xem giúp em tại sao bể lại bị bụi thế. Thông số:
Bể 60x36x36
Lọc chế Lavie
Nền trộn, trên có rải 1 lớp bonbon. Không hiểu có phải lớp nền phân hủy tạo ra bụi hay ko? mà sao lọc ko làm trong được nước.
Bể em set từ T10 năm ngoái. Các bác giúp em với.