Trống khét nọc, mái nhạn ra lứa con sau này màu trắng có những đốm nâu tách biệt rõ tàng như chó đốm ấy chứ không pha. Vì sao vậy. Có phải khét sữa ko??