xin thông báo. không có quy định nào cấm chim cụt móng đi thi