Tự nhiên em gặp cái CAPTCHA là ADA2 nên lại lượn vào thăm thủy sinh một cáiTopic em chỉ có thế thôi, chả biết có bị del không nữa