Đây là quá trình quan trọng đẻ cây thủy sinh phát triển...
Quang hợp là quá trình sử dụng năng lượng ánh sáng để tổng hợp chất hữu cơ từ các nguyên liệu vô cơ.
Co2+h20+năng lượng ánh sáng(c2ho)+o2
Quá trình quang hợp bắt buộc phải có co2(co2 có sẵn ở trong bể thủy sinh và co2 được bổ sung từ các bình co2 bên ngoài), ánh sáng ,oxy,h2o.quá trình quang hợp của cây bắt buộc phải có đủ co2, h2 o, oxy,ánh sáng.