Sau 3 tháng setup bể ADA thì bổ sung thêm step2+bright k...
Sau 4 tháng rưỡi thì sử dụng thêm ECA của ADA để giúp cho lá cuat cây thủy sinh lên màu tốt..
Sau 1 năm setup bể thì sử dụng Step 3+brighty k.