có ai chỉ em cách phân biệt trống mái và cá đẻ trứng hay đẻ con không.nếu đẻ trứng thì có cần bảo quản trứng hay không!xin cảm ơn!!