ae chi em cách gửi bài bên mục mua bán vs. em ko gửi dc chủ đề. phải lám sao đây? điều kiện cần dưdu39 ?