tôi cũng đã tìm hiểu qua về một số cây thủy sinh(TS) nhưng cũng chưa rõ ràng lám
thế nên tôi muốn biết có những cây TS nào mà ở hn hay dùng và giá cả của nó như thế nào