Bể mới setup, anh em góp ý cho vui

Thảo luận trong 'Giới thiệu bể thành viên' bắt đầu bởi Hi_box, 9/2/10.

 1. Hi_box

  Hi_box Member

  Tham gia:
  4/2/10
  Bài viết:
  23
  Thích đã nhận:
  2
  Đến từ:
  hcm
  Đầu tiên là toàn cảnh hồ:
  [​IMG]
  Chi tiết tổng thiệt hại ^^:
  <TABLE style="WIDTH: 415pt; BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=552 border=0 x:str><COLGROUP><COL style="WIDTH: 347pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 16896" width=462><COL style="WIDTH: 68pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 3291" width=90><TBODY><TR style="HEIGHT: 12.75pt" height=17><TD style="BORDER-RIGHT: #ebe9ed; BORDER-TOP: #ebe9ed; BORDER-LEFT: #ebe9ed; WIDTH: 347pt; BORDER-BOTTOM: #ebe9ed; HEIGHT: 12.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=462 height=17 x:str="Hồ 1m x 40 x 50 ( d x r x c ) : ">Hồ 1m x 40 x 50 ( d x r x c ) : </TD><TD style="BORDER-RIGHT: #ebe9ed; BORDER-TOP: #ebe9ed; BORDER-LEFT: #ebe9ed; WIDTH: 68pt; BORDER-BOTTOM: #ebe9ed; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=right width=90 x:num>250000</TD></TR><TR style="HEIGHT: 12.75pt" height=17><TD style="BORDER-RIGHT: #ebe9ed; BORDER-TOP: #ebe9ed; BORDER-LEFT: #ebe9ed; BORDER-BOTTOM: #ebe9ed; HEIGHT: 12.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=17>2 đèn Bengxiang</TD><TD style="BORDER-RIGHT: #ebe9ed; BORDER-TOP: #ebe9ed; BORDER-LEFT: #ebe9ed; BORDER-BOTTOM: #ebe9ed; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=right x:num>300000</TD></TR><TR style="HEIGHT: 12.75pt" height=17><TD style="BORDER-RIGHT: #ebe9ed; BORDER-TOP: #ebe9ed; BORDER-LEFT: #ebe9ed; BORDER-BOTTOM: #ebe9ed; HEIGHT: 12.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=17>Nền:</TD><TD style="BORDER-RIGHT: #ebe9ed; BORDER-TOP: #ebe9ed; BORDER-LEFT: #ebe9ed; BORDER-BOTTOM: #ebe9ed; BACKGROUND-COLOR: transparent"></TD></TR><TR style="HEIGHT: 12.75pt" height=17><TD style="BORDER-RIGHT: #ebe9ed; BORDER-TOP: #ebe9ed; BORDER-LEFT: #ebe9ed; BORDER-BOTTOM: #ebe9ed; HEIGHT: 12.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=17> Tribat : mua 1 bich 18K, mới xài 1/2 ( 2Kg) :</TD><TD style="BORDER-RIGHT: #ebe9ed; BORDER-TOP: #ebe9ed; BORDER-LEFT: #ebe9ed; BORDER-BOTTOM: #ebe9ed; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=right x:num>18000</TD></TR><TR style="HEIGHT: 12.75pt" height=17><TD style="BORDER-RIGHT: #ebe9ed; BORDER-TOP: #ebe9ed; BORDER-LEFT: #ebe9ed; BORDER-BOTTOM: #ebe9ed; HEIGHT: 12.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=17 x:str=" BDO 1Kgs: "> BDO 1Kgs: </TD><TD style="BORDER-RIGHT: #ebe9ed; BORDER-TOP: #ebe9ed; BORDER-LEFT: #ebe9ed; BORDER-BOTTOM: #ebe9ed; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=right x:num>70000</TD></TR><TR style="HEIGHT: 12.75pt" height=17><TD style="BORDER-RIGHT: #ebe9ed; BORDER-TOP: #ebe9ed; BORDER-LEFT: #ebe9ed; BORDER-BOTTOM: #ebe9ed; HEIGHT: 12.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=17 x:str=" 2 bịch đất sét trồng thủy sinh, nghe nói đủ duỡng chất mua ở tiệm cá: "> 2 bịch đất sét trồng thủy sinh, nghe nói đủ duỡng chất mua ở tiệm cá: </TD><TD style="BORDER-RIGHT: #ebe9ed; BORDER-TOP: #ebe9ed; BORDER-LEFT: #ebe9ed; BORDER-BOTTOM: #ebe9ed; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=right x:num>30000</TD></TR><TR style="HEIGHT: 12.75pt" height=17><TD style="BORDER-RIGHT: #ebe9ed; BORDER-TOP: #ebe9ed; BORDER-LEFT: #ebe9ed; BORDER-BOTTOM: #ebe9ed; HEIGHT: 12.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=17> 2 Kgs nham thạch: ( dc cho ), tính luôn :</TD><TD class=xl22 style="BORDER-RIGHT: #ebe9ed; BORDER-TOP: #ebe9ed; BORDER-LEFT: #ebe9ed; BORDER-BOTTOM: #ebe9ed; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=right x:num>20000</TD></TR><TR style="HEIGHT: 12.75pt" height=17><TD style="BORDER-RIGHT: #ebe9ed; BORDER-TOP: #ebe9ed; BORDER-LEFT: #ebe9ed; BORDER-BOTTOM: #ebe9ed; HEIGHT: 12.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=17 x:str=" 6 lit phân nền Mekong: "> 6 lit phân nền Mekong: </TD><TD style="BORDER-RIGHT: #ebe9ed; BORDER-TOP: #ebe9ed; BORDER-LEFT: #ebe9ed; BORDER-BOTTOM: #ebe9ed; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=right x:num>150000</TD></TR><TR style="HEIGHT: 12.75pt" height=17><TD style="BORDER-RIGHT: #ebe9ed; BORDER-TOP: #ebe9ed; BORDER-LEFT: #ebe9ed; BORDER-BOTTOM: #ebe9ed; HEIGHT: 12.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=17>Soi đen, dc cho, thôi thì tính luôn</TD><TD class=xl22 style="BORDER-RIGHT: #ebe9ed; BORDER-TOP: #ebe9ed; BORDER-LEFT: #ebe9ed; BORDER-BOTTOM: #ebe9ed; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=right x:num>30000</TD></TR><TR style="HEIGHT: 12.75pt" height=17><TD style="BORDER-RIGHT: #ebe9ed; BORDER-TOP: #ebe9ed; BORDER-LEFT: #ebe9ed; BORDER-BOTTOM: #ebe9ed; HEIGHT: 12.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=17>Trầm tích mua ở Công Hòa ( xài xong dư cho hồ 60 ở nhà luôn )</TD><TD style="BORDER-RIGHT: #ebe9ed; BORDER-TOP: #ebe9ed; BORDER-LEFT: #ebe9ed; BORDER-BOTTOM: #ebe9ed; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=right x:num>120000</TD></TR><TR style="HEIGHT: 12.75pt" height=17><TD style="BORDER-RIGHT: #ebe9ed; BORDER-TOP: #ebe9ed; BORDER-LEFT: #ebe9ed; BORDER-BOTTOM: #ebe9ed; HEIGHT: 12.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=17 x:str="Lũa cùi ">Lũa cùi </TD><TD style="BORDER-RIGHT: #ebe9ed; BORDER-TOP: #ebe9ed; BORDER-LEFT: #ebe9ed; BORDER-BOTTOM: #ebe9ed; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=right x:num>150000</TD></TR><TR style="HEIGHT: 12.75pt" height=17><TD style="BORDER-RIGHT: #ebe9ed; BORDER-TOP: #ebe9ed; BORDER-LEFT: #ebe9ed; BORDER-BOTTOM: #ebe9ed; HEIGHT: 12.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=17>Cây mua ở Thủy Mộc</TD><TD style="BORDER-RIGHT: #ebe9ed; BORDER-TOP: #ebe9ed; BORDER-LEFT: #ebe9ed; BORDER-BOTTOM: #ebe9ed; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=right x:num>112000</TD></TR><TR style="HEIGHT: 12.75pt" height=17><TD style="BORDER-RIGHT: #ebe9ed; BORDER-TOP: #ebe9ed; BORDER-LEFT: #ebe9ed; BORDER-BOTTOM: #ebe9ed; HEIGHT: 12.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=17>Hộp lọc 6 tất</TD><TD style="BORDER-RIGHT: #ebe9ed; BORDER-TOP: #ebe9ed; BORDER-LEFT: #ebe9ed; BORDER-BOTTOM: #ebe9ed; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=right x:num>50000</TD></TR><TR style="HEIGHT: 12.75pt" height=17><TD style="BORDER-RIGHT: #ebe9ed; BORDER-TOP: #ebe9ed; BORDER-LEFT: #ebe9ed; BORDER-BOTTOM: #ebe9ed; HEIGHT: 12.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=17>máy bơm lifetech</TD><TD style="BORDER-RIGHT: #ebe9ed; BORDER-TOP: #ebe9ed; BORDER-LEFT: #ebe9ed; BORDER-BOTTOM: #ebe9ed; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=right x:num>55000</TD></TR><TR style="HEIGHT: 12.75pt" height=17><TD style="BORDER-RIGHT: #ebe9ed; BORDER-TOP: #ebe9ed; BORDER-LEFT: #ebe9ed; BORDER-BOTTOM: #ebe9ed; HEIGHT: 12.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=17>bông lọc:</TD><TD style="BORDER-RIGHT: #ebe9ed; BORDER-TOP: #ebe9ed; BORDER-LEFT: #ebe9ed; BORDER-BOTTOM: #ebe9ed; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=right x:num>4000</TD></TR><TR style="HEIGHT: 12.75pt" height=17><TD style="BORDER-RIGHT: #ebe9ed; BORDER-TOP: #ebe9ed; BORDER-LEFT: #ebe9ed; BORDER-BOTTOM: #ebe9ed; HEIGHT: 12.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=17>ổ cắm</TD><TD style="BORDER-RIGHT: #ebe9ed; BORDER-TOP: #ebe9ed; BORDER-LEFT: #ebe9ed; BORDER-BOTTOM: #ebe9ed; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=right x:num>35000</TD></TR><TR style="HEIGHT: 12.75pt" height=17><TD style="BORDER-RIGHT: #ebe9ed; BORDER-TOP: #ebe9ed; BORDER-LEFT: #ebe9ed; BORDER-BOTTOM: #ebe9ed; HEIGHT: 12.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=17>ống luốn dây điện</TD><TD style="BORDER-RIGHT: #ebe9ed; BORDER-TOP: #ebe9ed; BORDER-LEFT: #ebe9ed; BORDER-BOTTOM: #ebe9ed; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=right x:num>15000</TD></TR><TR style="HEIGHT: 12.75pt" height=17><TD style="BORDER-RIGHT: #ebe9ed; BORDER-TOP: #ebe9ed; BORDER-LEFT: #ebe9ed; BORDER-BOTTOM: #ebe9ed; HEIGHT: 12.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=17>Tổng:</TD><TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: #ebe9ed; BORDER-TOP: #ebe9ed; BORDER-LEFT: #ebe9ed; BORDER-BOTTOM: #ebe9ed; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num="1409000" x:fmla="=SUM(B1:B17)"> 1,409,000 </TD></TR><TR style="HEIGHT: 12.75pt" height=17><TD style="BORDER-RIGHT: #ebe9ed; BORDER-TOP: #ebe9ed; BORDER-LEFT: #ebe9ed; BORDER-BOTTOM: #ebe9ed; HEIGHT: 12.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=17>Dự tính mua thêm</TD><TD style="BORDER-RIGHT: #ebe9ed; BORDER-TOP: #ebe9ed; BORDER-LEFT: #ebe9ed; BORDER-BOTTOM: #ebe9ed; BACKGROUND-COLOR: transparent"></TD></TR><TR style="HEIGHT: 12.75pt" height=17><TD style="BORDER-RIGHT: #ebe9ed; BORDER-TOP: #ebe9ed; BORDER-LEFT: #ebe9ed; BORDER-BOTTOM: #ebe9ed; HEIGHT: 12.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=17>Sỏi đen</TD><TD style="BORDER-RIGHT: #ebe9ed; BORDER-TOP: #ebe9ed; BORDER-LEFT: #ebe9ed; BORDER-BOTTOM: #ebe9ed; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=right x:num>35000</TD></TR><TR style="HEIGHT: 12.75pt" height=17><TD style="BORDER-RIGHT: #ebe9ed; BORDER-TOP: #ebe9ed; BORDER-LEFT: #ebe9ed; BORDER-BOTTOM: #ebe9ed; HEIGHT: 12.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=17>Cá neon ( 40 con )</TD><TD style="BORDER-RIGHT: #ebe9ed; BORDER-TOP: #ebe9ed; BORDER-LEFT: #ebe9ed; BORDER-BOTTOM: #ebe9ed; BACKGROUND-COLOR: transparent" align=right x:num>160000</TD></TR><TR style="HEIGHT: 12.75pt" height=17><TD style="BORDER-RIGHT: #ebe9ed; BORDER-TOP: #ebe9ed; BORDER-LEFT: #ebe9ed; BORDER-BOTTOM: #ebe9ed; HEIGHT: 12.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height=17>Cuối cùng</TD><TD class=xl23 style="BORDER-RIGHT: #ebe9ed; BORDER-TOP: #ebe9ed; BORDER-LEFT: #ebe9ed; BORDER-BOTTOM: #ebe9ed; BACKGROUND-COLOR: transparent" x:num="1604000" x:fmla="=SUM(B18:B21)"> 1,604,000 </TD></TR></TBODY></TABLE>
  Vài tấm hình thêm :
  Góc phải
  [​IMG]
  Góc phải:
  [​IMG]
  Toàn cảnh nhìn xiên:
  [​IMG]
  KHuyến mãi hình tác giả:
  [​IMG]

  Note: chụp bằng dtdd hồ Cẩm Đào nên hình hơi cùi, hehe=))
   
  vponline thích bài này.
 2. codao

  codao Thương nhân

  Tham gia:
  7/4/08
  Bài viết:
  769
  Thích đã nhận:
  963
  Đến từ:
  Hà Nội
  Bể này nhìn khối lũa vãi chưởng thật.
  có vài lời góp ý bác nha..!bể này nên thay nước liên tục để tránh tình trạng rêu Hại thản nhiên mọc..!nếu không làm đc điều đó thì ta sẽ phải chấp nhận chơi rêu (Hại) chứ không phải chơi cây...!
  Nguyên nhân
  thứ nhất ánh sáng tốt vì đèn mới
  Thứ hai
  nước không trong sau khi setup và với tình trạng nước cứ thế này thì huhuhu..!
   
 3. Hi_box

  Hi_box Member

  Tham gia:
  4/2/10
  Bài viết:
  23
  Thích đã nhận:
  2
  Đến từ:
  hcm
  ^^, lọc 24/24 đó bác ui, sẽ thay nước thường xuyên.
  Đèn 2nd hand chứ ko mới lắm
  Nước không trong do mình... quậy lên , hehe, chiều sẽ thêm vài Kg sỏi cho nó trong nước chắc OK
  Nước cũng ko đục như trong hình đâu, do dtdd đó bác
   
 4. dungdieu

  dungdieu Well-Known Member

  Tham gia:
  11/9/07
  Bài viết:
  138
  Thích đã nhận:
  112
  Đến từ:
  thành phố Hồ chí Minh
  bạn Hi_box cho tôi hỏi thông số về đèn anh đang dùng và mua ở đâu vậy thiệt hại 300k rẻ quá

  Thanks!
   
 5. Hi_box

  Hi_box Member

  Tham gia:
  4/2/10
  Bài viết:
  23
  Thích đã nhận:
  2
  Đến từ:
  hcm
  tất cà là hàng 2nd hand, hàng mới ko chịu nổi ( trừ máy bơm ), hehe
   
 6. nguyenchithanh

  nguyenchithanh Well-Known Member

  Tham gia:
  1/9/06
  Bài viết:
  267
  Thích đã nhận:
  5
  Đến từ:
  hà nội
  Nhìn hơi mờ nhưng cũng được ! nói chung có con mắt thẩm mỹ kể chụp cụ thể thì anh em còn biết đường cho điểm ! =))
   
 7. Hi_box

  Hi_box Member

  Tham gia:
  4/2/10
  Bài viết:
  23
  Thích đã nhận:
  2
  Đến từ:
  hcm
  để mai mốt rãnh trang trí lại rùi post cho anh em bắn phá :D
   

Chia sẻ trang này